تفریحات قشم

نمایش 20 نتیحه

تفریحات قشم

موتور چهار چرخ

از ۱۲,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

عکاسی سطح آب

از ۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

عکاسی زیر آب

از ۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

اسکی روی آب با قایق

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

بانانا ۴ تا ۷ نفر

از ۴۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

بانانا ۱ تا ۳ نفر

از ۴۰,۰۰۰ تومان
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

غواصی توسط قایق

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

غواصی جزایر اطراف

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

لنج تفریحی – قشم

از ۲۵,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

جت اسکی قشم

از ۶۰,۰۰۰ تومان
از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

جنگل حرا – قشم

از ۱۲,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

ماهیگیری – قشم

از ۳۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

سافاری قشم

از ۳۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

شتر سواری – قشم

از ۱۰,۰۰۰ تومان