بانانا ۴ تا ۷ نفر

از ۴۰,۰۰۰ تومان

10 دقیقه برای 4 تا 7 نفر

قیمت برای هر نفر