ماهیگیری – قشم

از ۳۰,۰۰۰ تومان

به مدت 2 ساعت توسط ناخداهای آشنا به مناطق ماهیگیری به نقاط هدف رفته و در کنار پذیرایی به ماهیگیری پرداخته خواهد شد.